Towarzystwo Klawiterapii


Regulamin - interpretacje, wyjaśnienia, zapytania

Sekcje

Sekcje w Ramach Towarzystwa

Co to są sekcje w Stowarzyszeniach i do czego się przydają?

Z punktu widzenia regulacji administracyjno-prawnych o Stowarzyszeniach – sekcje, są to narzędzia administracyjne pozwalające na lepsze zarządzanie aktywnościami zbiorowymi w obrębie Stowarzyszenia, a zarazem sposób na promowanie tych aktywności w obrębie Stowarzyszenia i poza nim.

Z praktyki życia codziennego, sekcja jest to po prostu grupa osób, która z jakiegoś powodu postanowiła działać w sposób bardziej formalny, pod wspólnym szyldem, w jakiś sposób odnoszącym się do Stowarzyszenia jako całości. Pod nazwą „sekcja” kryje się wszystko to,co można nazwać grupą badawczą, zespołem, grupą roboczą, projektem, kołem zainteresowań, itp.

Po co zakłada się sekcje w Stowarzyszeniach?

Dowolna grupa osób będących członkami Stowarzyszenia – może zrobić wszystko to, co zrobiliby gdyby działali jako sekcja. W praktyce, sekcje zakłada się głównie z następujących powodów:

1) Dla prestiżu i rozpoznawalności, zarówno wewnątrz Stowarzyszenia jak i poza nim; z jednej strony jest to sposób na wyróżnienie się, zwłaszcza w dużych Stowarzyszeniach  (liczących setki lub tysiące osób). A z drugiej strony warto pamiętać, że dla jednostek administracyjnych świata zewnętrznego (takich jak np. uczelnie czy instytucje) – sekcje mają wyższy status niż osoby prywatne.

2) Aby uprościć członkom Stowarzyszenia wspólny dostęp do zaawansowanych narzędzi, będących w dyspozycji Stowarzyszenia i uczynić współpracę bardziej przejrzystą.

3) Aby w przypadku prezentacji publicznej owoców działania takiej sekcji – mogły one być przedstawiane przez przedstawiciela sekcji i aby od razu było jasne – kto jeszcze jest z tym bezpośrednio związany (patrz wcześniej).

4) Aby zdobyć środki finansowe dla Stowarzyszenia, gdy ma się pomysł na to, jak zrobić to efektywnie w takiej formacji.

5) Gdy chce się poczynić publicznie zobowiązanie do wykonywania jakieś aktywności, zadeklarowanej podczas formułowania sekcji.

Kiedy warto pomyśleć o założeniu sekcji, a kiedy nie ma takiej potrzeby?

Sekcję warto zakładać wtedy, gdy w zainteresowanej grupie jest ktoś, kto potrafi zarządzać zespołem, a inni w tej grupie są gotowi z tą osobą współpracować. Zakładanie sekcji wynika z wewnętrznej postawy moralnej, a nie z konieczności. Sekcję warto zakładać też wtedy, gdy ma się jakiś pomysł lub program, który jest łatwiej zrealizować za pomocą takiej formacji niż w nieformalnej grupie.

Sekcje

1. Sekcję mogą powołać władze Towarzystwa Klawiterapii. Każda nowa sekcja powinna mieć jasno określone cele i potrzeby.

Sekcję mogą powołać władze Towarzystwa Klawiterapii. Każda nowa sekcja powinna mieć jasno określone cele i potrzeby.

Czy członkowie Towarzystwa mogą zakładać sekcje sami?
Ponieważ sekcja jest narzędziem administracyjnym w Stowarzyszeniach, to sekcje mogą być powoływane tylko przez władze Stowarzyszeń, ale to odbywa się na wniosek członków, którzy jako grupa – spełniają warunki opisane w regulaminie.
Tak poza tym, to nic nie stoi na przeszkodzie aby członkowie Stowarzyszenia robili coś razem,
w dowolnej nieformalnej grupie. Patrz wcześniejsze wskazówki.

Sekcje

C. Zarządzanie Sekcją
1. Kierownika sekcji wybierają jej członkowie podczas zebrania, które może się odbyć online. Aby zostać wybranym lubodwołanym, kandydat musi zdobyć 75% głosów członków sekcji.
2. Kierownik wybierany jest na kadencję 3 letnią i może być odwołany przez Władze Towarzystwa Klawiterapii.

"Kadencyjność", "odwoływalność"

„Kadencyjność”, „odwoływalność” i wiele innych pojęć odnoszących się do sekcji – należą do narzędzi administracyjnych, tzn. w zapisie muszą spełniać wymogi formalne dotyczące działalności Stowarzyszeń.

W praktyce życia, działania te odbywają się albo za porozumieniem stron, albo w wyniku wydarzeń naturalnych, albo gdy naruszone zostaną zapisy regulaminów Stowarzyszenia.

Sekcje

D. Finanse Sekcji
1. Sekcje mogą zbierać fundusze, przyjmować darowizny i ustalać własne składki.
2. 30% zebranych środków przekazywane jest na działalność Towarzystwa a reszta jest w dyspozycji sekcji.

Kiedy sekcja ma obowiązek odprowadzać część zebranych środków do Stowarzyszenia?

Kiedy sekcja ma obowiązek odprowadzać część zebranych środków do Stowarzyszenia?
Zapisy o finansach są często gorącym tematem, więc to warto mieć na uwadze:


1) Sekcje można zakładać po to, aby skutecznie zdobywać środki finansowe dla Stowarzyszenia, gdy ma się pomysł jak to zrobić za pomocą takiej grupy.


2) Kiedy sekcja zbiera na coś fundusze (np. na wydanie książki, zorganizowanie seminarium, stworzenie strony internetowej), to Stowarzyszenie jej w tym w zasadzie pomaga (patrz dalej uwaga o cyrkulacji pozornej), bo co do zasady są to fundusze celowe sekcji. Należy pamiętać, że taka zbiórka od crowdfundingu (finansowania
społecznościowego) różni się tym, że w drugim przypadku – oferowany i gwarantowany jest produkt lub usługa niejako za przedpłatą, a więc crowdfunding jest działalnością dochodową. Kwestie darowizn stricte na sekcję są regulowane w ustaleniach między władzami Stowarzyszeń i ich sekcji


3) Kiedy sekcja prowadzi jakąś działalność przynoszącą dochód (np. płatne wykłady, płatne usługi, sprzedaż), to wtedy odprowadza część zebranych tak środków na rzecz Stowarzyszenia. Nawet jeśli cyrkulacja środków jest pozorna (np. gdy sekcja jednocześnie zbiera fundusze celowe), to sprawy te wynikają z wymogów formalnych co do działalności Stowarzyszeń i dlatego muszą być zapisywane i księgowane w taki a nie inny sposób.


4) Kiedy sekcja prowadzi jakąś działalność bezdochodową (np. bezpłatne wykłady, bezpłatne usługi, udostępnianie), to wtedy nie odprowadza żadnych środków, bo nie zarabia na tym, co robi.


5) Kiedy osoba prywatna, będąca członkiem (Stowarzyszenia, sekcji) – prowadzi działalność zarobkową we własnym zakresie (np. płatne wykłady, płatne usługi, sprzedaż) – to nie odprowadza ona żadnych środków, bo działalność ta nie jest działalnością sekcji ani Stowarzyszenia – nawet gdy adresowana jest do członków (Stowarzyszenia, sekcji) i nawet jeśli członkowie (Stowarzyszenia, sekcji) tej osobie prywatnie pomagają. Co więcej – Stowarzyszenie wspiera każdego członka w jego aktywności na tyle – na ile mówią to regulaminy członkowskie Stowarzyszenia. Zobowiązanie finansowe może tu powstać tylko wtedy, gdy osoba prywatna, będąca członkiem Stowarzyszenia chce skorzystać z płatnych usług będących w dyspozycji Stowarzyszenia.


6) Zapisy takie a nie inne co do finansowania – mają charakter formalny, bo takie są wymogi administracyjne odnośnie działalności Stowarzyszeń. W praktyce życia, wszystkie niejasności, odstępstwa od reguł i indywidualne renegocjacje – ustalane są na drodze ludzkiego dialogu stron zainteresowanych.


7) Podsumowując: ta sama działalność (wykłady, usługi, produkty), wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz członków Stowarzyszenia – ma różny wymiar finansowy, w zależności od tego, czy (a) ktoś robi to prywatnie i oferuje to swoim znajomym w Stowarzyszeniu, (b) czy robi to jako członek w ramach współpracy ze swoim Stowarzyszeniem jako organizacją, (c) czy jest to robione jako oficjalna aktywność sekcji reprezentującej Stowarzyszenie.