Towarzystwo Klawiterapii

Regulamin Towarzystwa Klawiterapii

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

o nazwie 

„TOWARZYSTWO KLAWITERAPII”

Rozdział 1

Nazwa, Teren Działania i Charakter Prawny

§ 1.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Towarzystwo Klawiterapii (TK).

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 2.

Na arenie międzynarodowej Towarzystwo może używać nazwy w języku angielskim: Clavitherapy Association (CA).

Towarzystwo może być Członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla celów Regulaminowych, Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość: Wielopole 

§ 4.

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 5.

Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej jej Członków.

Rozdział 2

Cele Towarzystwa I Sposoby Działania

§ 6.

Cele Towarzystwa to:

 1. Ochrona, promocja zdrowia, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą,budowanie świadomości zdrowotnej i propagowanie profilaktyki prozdrowotnej
 2. Propagowanie idei Refleksologii, Refleksoterapii, a zwłaszcza Klawiterapii ,
 3. Inicjowanie, wspieranie i finansowanie badań naukowych Członków Towarzystwa.

§ 7.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z Instytutami Naukowo-Badawczymi i Uczelniami.
 2. Szkolenia w różnej formie i różnymi środkami
 3. Wydawanie biuletynu – naukowe opracowywanie i publikacja przypadków kazuistycznych (powodzeń i powikłań / niepowodzeń terapeutycznych),
 1. Wspieranie Członków Towarzystwa w zdobywaniu tytułów i uprawnień naukowych.
  Budowanie bazy przypadków kazuistycznych,
 2. Ochrona prawna Członków w granicach możliwości prawnych i finansowych Towarzystwa,
 3. Tworzenie bazy Klawiterapeutów rekomendowanych przez Towarzystwo,
 4. Reprezentowanie interesów Członków a w szczególności w postępowaniach administracyjno-sądowych, dyscyplinarnych i legislacyjnych.
 5. Dbanie o wizerunek i bezpieczeństwo Członków Towarzystwa.
 6. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji Członków,
 7. Opracowywanie i wprowadzanie standardów postępowania.
 1. Doprowadzenie do zarejestrowania zawodu Klawiterapeuty poprzez przekształcenie się w Towarzystwo rejestrowe

Rozdział 3

Członkowie Towarzystwa Ich Prawa I Obowiązki

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków Założycieli – mogą mieć status Aktywnych i Nieaktywnych według tej samej zasady co Członkowie Zwyczajni Aktywni i nieaktywni
 1. Członków Zwyczajnych Aktywnych (są nimi osoby spełniające standardy Towarzystwa zgodne ze szkołami dr. Barbasiewicza  i dr Kołodziejczyka, mający opłacone składki),
 1. Członków Zwyczajnych Nieaktywnych (są nimi Członkowie Zwyczajni Aktywni, którzy nie opłacili w ustalonym terminie składki rocznej).
 1. Członków Honorowych ( są nimi osoby szczególnie zasłużone dla Towarzystwa, zaproponowane przez Przedstawiciela  i zaakceptowane przez Zebranie Członków),
 2. Członków Wspierających ( są nimi sympatycy Klawiterapii z opłaconą, roczną składką bieżącą )
 1. Patronów  Honorowych (są nimi osoby czuwające nad stroną naukową i merytoryczną Towarzystwa. Tytuł Patrona nadaje lub odbiera jednogłośnie  Zebranie Członków.

§ 9.

Przyjęcia nowych Członków dokonuje Przedstawiciel na podstawie złożonego przez kandydatów wniosku i po przedstawieniu potwierdzenia opłaty składki członkowskiej.

 Kandydat do Towarzystwa składa pisemną lub elektroniczną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i potwierdzenie opłaty składki , a ponadto podaje imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, adres do korespondencji , zawód i wykształcenie,

Od decyzji odmownej – zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Zebrania Członków którego Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Przedstawiciela.

§ 10.

Członek Założyciel Aktywny  i  Członek Zwyczajny Aktywny Towarzystwa ma w szczególności prawo do:

 1. Uczestnictwa w Zebraniu Członków  Towarzystwa i brania udziału w głosowaniu,
 2. Wybierania i bycia wybranym do organów Towarzystwa,
 3. Zgłaszania do organów Towarzystwa wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. Uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo na warunkach preferencyjnych.
 5. Dostępu do treści i multimediów zastrzeżonych dla Członków Aktywnych oraz do zniżek w opłatach za udział w spotkaniach i szkoleniach, których organizatorem jest Towarzystwo.

§ 11.

 1. W przypadku zmiany statusu Członka Założyciela lub Zwyczajnego z  Aktywnego na Nieaktywny (w wyniku nieopłacenia składki ), Członek traci prawa z §10. pkt 1-5.
 2. Członek Założyciel Nieaktywny i Członek Zwyczajny Nieaktywny – zachowuje  dostęp do informacji na temat działania Towarzystwa, dostęp do spotkań, szkoleń  i imprez organizowanych na zasadach ogólnych oraz  dostęp do bezpłatnych treści i multimediów publikowanych na stronach Towarzystwa.
 3. Przywrócenie aktywności Członkom Założycielom Nieaktywnym  i Członkom Zwyczajnym Nieaktywnym  następuje automatycznie po opłaceniu składki członkowskiej za zaległy okres od czasu ostatniej wpłaty . Przywracane  są wtedy też wszystkie prawa i przywileje które posiadają Członkowie Założyciele Aktywni i Członkowie Zwyczajni Aktywni. 

§ 12.

Członek Towarzystwa jest zobowiązany:

 1. Brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
 2. Przestrzegać postanowień Regulaminu oraz Uchwał i poleceń organów Towarzystwa,
 3. Nie naruszać solidarności organizacyjnej Towarzystwa,
 4. Regularnie opłacać składki Członkowskie.

§ 13.

Ustanie Członkostwa i Patronatu w Towarzystwie następuje wskutek:

 1. Pisemnej rezygnacji z Członkostwa,
 2. Śmierci Członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 3. Wykluczenia

§ 14.

Wykluczenie Członka następuje w przypadku:

 1. Zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (dotyczy tylko Członków Wspierających),
 2. Postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Regulaminem,
 3. Postępowania,które dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
 4. Działania na szkodę Towarzystwa.

O wykluczeniu decyduje Przedstawiciel. Przed podjęciem decyzji Przedstawiciel umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście.  O treści decyzji  Przedstawiciel niezwłocznie powiadamia zainteresowanego dostępnymi środkami komunikacji.

Od decyzji Przedstawiciela, o których mowa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od powiadomienia o treści decyzji. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 15.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zostanie przyjęta do Towarzystwa, zobowiązując się płacić przewidzianą składkę.

Skreślenie z listy Członków Wspierających następuje na skutek zaprzestania opłacania składek.

§ 16.

Na wniosek Członka Towarzystwa, po zaopiniowaniu przez Przedstawiciela, Członkiem Honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

§ 17.

Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział 4

Władze

§ 18.

Władzami Towarzystwa są:

1.Zebranie Członków

2. Przedstawiciel

§ 19.

Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu Członków Założycieli Aktywnych i Członków Zwyczajnych Aktywnych  .

.

§ 20.

Przedstawiciel Towarzystwa ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych podczas wykonywania swych obowiązków. 

Rozdział 5

Walne Zebranie Członków

§ 21.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

W  Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – Członkowie Założyciele Aktywni i Członkowie Zwyczajni Aktywni,
 2. Z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający.

§ 22.

Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.

Obradami Zebrania członków  kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.

Prezydium Zebrania Członków  wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością Członków z głosem stanowiącym obecnych na Zebraniu.

Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Przedstawiciel
 2. Połowa liczby Członków Towarzystwa.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Członków Przedstawiciel lub upoważniony przez niego Asystent  powiadamia Członków wysyłając zaproszenia listami poleconymi lub pocztą elektroniczną lub SMS lub ogłaszając na stronie internetowej Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

Uchwały Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby Członków z głosem stanowiącym , w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin zostaje wyznaczony na 10 minut po pierwszym.

Zebranie Członków może podjąć Uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 23.

Do kompetencji Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. Uchwalenie Regulaminu i jego zmian,
 3. Uchwalanie Regulaminów władz Towarzystwa,
 4. Wybór i odwoływanie władz Towarzystwa,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 6. Udzielanie absolutorium Członkom władz Towarzystwa,
 7. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 8. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 9. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
 10. Podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

Przedstawiciel

§ 24.

Przedstawiciel jest naczelną władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Zebraniami Członków . Kieruje on całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z Uchwałami Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Członków.

§ 25.

Do zakresu działania Przedstawiciela  należy:

 1. realizacja Uchwał Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Towarzystwa,
 3. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Zebrania Członków,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie Regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Regulaminu,

       9.   powoływania asystentów do wykonywania poszczególnych zadań ,  

      10. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego .

Rozdział 5

Fundusze I Majątek Towarzystwa

§ 26.

Majątek Towarzystwa tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji Regulaminowych celów Towarzystwa.

Majątek Towarzystwa pochodzi z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn,
 4. grantów,
 5. zapisów i spadków,
 6. dochodów z majątku,
 7. zbiórek publicznych
                                          § 27.

Wysokość składki członkowskiej proponuje Przedstawiciel a zatwierdza Zebranie Członków .

Roczna składka powinna być opłacana do końca pierwszego kwartału  bieżącego roku .

Wysokość składki członkowskiej za dany rok  jest stała niezależnie od terminu przyjęcia na członka Towarzystwa.

1. Wysokość składki Członka Wspierającego jest czterokrotnością składki Członka Zwyczajnego .

2. Wysokość składki Członka Założyciela jest równa połowie składki Członka Zwyczajnego.

3 . Członek Honorowy i Patron  jest zwolniony z opłacania składek .

§ 28.

1.  Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa Przedstawiciel.

2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Majątkiem i funduszami Towarzystwa gospodaruje Przedstawiciel, który realizuje Uchwały   Zebrania Członków.

4.  Podejmowanie przez Przedstawiciela  czynności przekraczających   zakres

zwykłego zarządu wymagają uprzedniej zgody Zebrania Członków

oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

b)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

c)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

d)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

e)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

Rozdział 6

Postanowienia Końcowe

§ 29.

Zmiana Regulaminu Towarzystwa może nastąpić na mocy Uchwały Zebrania Członków Towarzystwa przyjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§ 30.

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie Uchwały Zebrania Członków zapadłej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania  obecnych na sali.

Likwidatorem jest Przedstawiciel , jeśli Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.